English

Dokumentacijos rengimas ir suderinamas su Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais

Atliekama vadovaujantis:

 

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija)

UAB „Gaisro technika" darbuotojai rengia gaisrinės saugos instrukcijas ir įmonės veiksmų kilus gaisrui planą, pritaikytus pagal esamą įmonės situaciją. 

Pagal parengtus ir suderintus dokumentus parengiame vaizdinę medžiagą darbuotojų mokymui ir instruktavimui.