English

Gaisrinės saugos mokymai

Atliekama vadovaujantis:

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija).

Mokymų sudėtis:

Teorinė dalis: 2-3 valandų trukmės paskaitos pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).

Paskaitų temos:
1. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys.
2. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams:
2.1 teritorijos priežiūrai;
2.2 statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms;
2.3 elektros įrenginiams;
2.4 šildymui ir vėdinimui;
2.5 technologiniams procesams;
2.6 pavojingų medžiagų transportavimui;
2.7 medžiagų sandėliavimui;
2.8 statybos darbams;
2.9 ugnies darbams.
3. Priešgaisrinė įranga:
3.1 automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginiai;
3.2 automatinių ir autonominių gaisro gesinimo sistemų įrenginiai;
3.3 pirminės gaisro gesinimo priemonės;
3.4 gaisro gesinimo priemonės.
4. Veiksmai kilus gaisrui.
5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Paskaitų metu apžvelgiama Jūsų įmonėje esama padėtis, darbuotojai supažindinami su priešgaisrinėmis sistemomis, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis ir Jūsų įmonės veiksmų kilus gaisrui planu.


Pratybos pagal Veiksmų kilus gaisrui planą ir evakuacijos pratybos: apie 30 min. trukmės pratybos, kurių sudėtis (pasirinktinai):
1. Skaitmeninio įmonės pastato evakuacijos modelio parengimas, projektuojamo evakuacijos laiko nustatymas;
2. Pratybų scenarijaus parinkimas;
3. Gaisro imitavimas įmonės patalpose panaudojant dūmų generatorių;
4. Darbuotojų veiksmų fiksavimas;
5. Apsaugos darbuotojų veiksmų fiksavimas;
6. Evakuacijos laiko fiksavimas;
7. Gaisrinės automatikos įmonės pastate suveikimo fiksavimas, trūkumų nustatymas;
8. Darbuotojų veiksmų pratybų metu palyginimas su įmonės Veiksmų gaisro metu plane numatytais veiksmais;
9. Ataskaitos apie pratybas parengimas;
10. Video medžiagos parengimas;
11. Rekomendacijų parengimas.


Praktiniai užsiėmimai gesinant skirtingus ugnies šaltinius pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis

Praktinio gaisro židinio gesinimo metu, skirtingų tipų gaisro židiniai gesinami skirtingų tipų ugnies gesintuvais, nedegiu audeklu, gaisrinės žarnos pajungiamos prie gaisrinio hidranto (jei yra galimybė).

Internetiniai teoriniai gaisrinės saugos mokymai

Teikiame nuotolines teorinių gaisrinės saugos mokymų paslaugas. Mokymus galite pasiekti šia nuoroda: mokymai.gaisriniaityrimai.lt